2_Banner AFJP8401 3_Banner_Hand

Punësimi i të rinjve në Shqipëri është një çështje pak e raportuar dhe e investiguar. "Hulumtim mbi çështje e punësimit Rinor në Shqipëri - Raport Kmbetar", produkt i Pertej Barrierave ne kuader te projetit YOUSEE, ka për qëllim të kontribuojë në bazën e njohurive në lidhje me gjendjen dhe faktorët të cilët ndikojnë në punësimin e të rinjve në Shqipëri. Evidentimet e mbledhura nga shqyrtimi i raporteve dhe strategjive kombëtare janë të përdorur për të paraqitur situatën e punësimit të të rinjve në vend.  Informacioni i mbledhur nga të rinjtë, palët e interesuara qeveritare dhe joqeveritare, janë paraqitur si pjesë e seksionit të studimit cilësor në këtë raport. Gjetjet dhe konkluzionet e këtij raporti pritet të mbështesin përpjekjet e politikëbërësve, praktikuesve, partnerëve socialë dhe studiuesve në konceptimin, planifikimin dhe zbatimin e politikave të hartuara për të përmirësuar situatën e punësimit të të rinjve.

Raportin ne PDF mund ta lexoni ketu: files/Raporti_Kombetar_Shqiperi_AL.pdf

Calendar

Newsletter

Photogallery

Volunteer of the Month